PRIVACYBELEID

Verklaring van de directie

Voordat u onderstaande wetgeving leest dient u zich vooral te realiseren dat wij vriendelijke ondernemers zijn die met veel plezier goede puzzelboeken maken. Wij hebben op geen enkele manier kwade bedoelingen met de door u verstrekte gegevens als u ons belt of een boek bestelt via deze site. Wij slaan uw gegevens op om ervoor te zorgen dat wij uw bestelling kunnen verwerken. En dat is alles.

Met vriendelijke groet,

Frank van der Veldt

COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING DUTCHBOOK BV

Inleiding
U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Puzzeltijd een merk van Dutchbook BV de tweede uitgeverij van puzzelboeken in Nederland. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, websites, diensten en activiteiten van Dutchbook BV.

Bij het gebruik van de diensten van Dutchbook BV kan door Dutchbook BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Dutchbook BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Dutchbook BV houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Verwerkte persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Dutchbook BV worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Dutchbook BV.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Dutchbook BV, kan Dutchbook BV aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Dutchbook BV. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dutchbook BV, Haarlem

Doeleinden gegevensverwerking
Dutchbook BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Dutchbook BV of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Dutchbook BV; indien u dat op prijs stelt;
u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
u gerichte advertenties te tonen (door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Dutchbook BV op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. Dutchbook BV kan uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan Dutchbook BV probeert uw interesses in te schatten. Advertenties die door Dutchbook BV (dan wel door derden) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel;
verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
te voldoen aan de op Dutchbook BV van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Dutchbook BV die deze Privacy- en cookieverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Dutchbook BV producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Dutchbook BV producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Alle onderdelen die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens bieden hetzelfde niveau van bescherming als Dutchbook BV.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan andere partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Dutchbook BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Dutchbook BV waarbij Dutchbook BV een verwerkersovereenkomst afsluit met deze partijen.

Daarnaast is het mogelijk dat Dutchbook BV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Dutchbook BV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Tenslotte kan Dutchbook BV uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Dutchbook BV ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Dutchbook BV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van Dutchbook BV-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een digitale dienst van Dutchbook BV terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van Dutchbook BV waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Dutchbook BV de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring.

Beveiliging gegevens
Dutchbook BV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Dutchbook BV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dutchbook BV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Dutchbook BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Dutchbook BV is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Dutchbook BV.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
Inzage en correctie: u kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door Dutchbook BV worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail via info@dutchbook.nl

Verwijdering: als u wilt dat Dutchbook BV uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen info@dutchbook.nl. Mogelijk worden een aantal persoonsgegevens ook na een verwijderingsverzoek bewaart. Dit is bijvoorbeeld het geval als dat noodzakelijk is voor het afhandelen van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren.

Beperking verwerking: als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Dutchbook BV verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutchbook BV, kunt u dat kenbaar maken per mail of per post.

Intrekken toestemming: u kunt op ieder moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Dutchbook BV intrekken.

Klacht: als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Dutchbook BV, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Bij het gebruik van de diensten van Dutchbook BV kan door Dutchbook BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

Doorgiften naar landen buiten de EER
Dutchbook BV of door Dutchbook BV ingeschakelde derden zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of verwerken buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring

Dutchbook BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.

Overdracht ondernemingen
Dutchbook BV kan haar onderneming, dochteronderneming en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. Als u de diensten van Dutchbook BV daarna niet meer wilt gebruiken, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met:

Dutchbook BV/Puzzeltijd
Postbus 5093
2000 CB. Haarlem
info@dutchbook.nl